Cadrul legislativ internaţional şi naţional privind agricultura ecologică

        Dezvoltarea legislației şi politicii în domeniul agriculturii și produselor alimentare în conformitate  cu angajamentele comunitare reprezintă un sector de o importantă și interes fundamental pentru economia Moldovei. Aceasta este important și din cauza procesului de lungă durată  a integrării Moldovei în  UE (1).

 În această ordine de idei  în dezvoltarea acestor politici un rol deosebit  în obținerea unor  produse sănătoase  îl poate  avea agricultura ecologică, unde  producția ecologică este un sistem de producție alimentară, care combină cele mai bune practici de mediu: conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor și o metodă de producție, care respectă preferințele consumatorilor.

Agricultura ecologică are ca obiectiv protecția mediului, prevenind  impurificarea şi degradarea acestuia cu întregul arsenal chimic al agriculturii contemporane, a lucrărilor solului și irigațiilor utilizate sau şi a rezidurilor industriale de transformare a produselor agricole.

       Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelație cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole și alimentare proaspete și autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele acesteia.

       Ținând cont de  tradițiile și condițiile naturale de care dispunem, Republica Moldova  poate ocupa nișa în procesul integrării europene  cu acest  tip de agricultură, care în final va contribui   la dezvoltarea unei agriculturi durabile.

După cum se cunoaște, procesul armonizării legislațiilor naționale cu cea comunitară, ca de altfel şi procesul integrării în Uniunea Europeană, este un proces complex.

        În scopul realizării activității de  armonizare a  legislației naționale cu cea comunitară Guvernul Republicii Moldova aprobă anual planuri, privind armonizarea  legislației, unde sunt stabilite prioritățile de armonizare  pentru fiecare domeniu. Luând în considerație  faptul, că  integrarea europeană

presupune cunoașterea, înțelegerea și difuzarea largă a reglementărilor europene, este necesar de menționat, că în mare parte legislația  ce tine de agricultura ecologică adoptată în Republica Moldova  în  ultimii ani a fost  armonizată cu reglementările comunitare.

       Obiectivele, principiile și normele aplicabile producției ecologice sunt cuprinse în legislația comunitară și naționala din acest domeniu. Aceste norme, alături de definirea metodei de producție în sectorul vegetal și de creștere a animalelor, reglementează și următoarele aspecte legate de sistemul de agricultură ecologică: etichetarea, procesarea, inspecția, marketingul și importurile.

                  Legislația  Uniunii Europene  privind agricultura ecologică.

       Uniunea Europeană a elaborat și adoptat următorul cadru legislativ-normativ privind producția agroalimentară ecologică:

Regulamentul Consiliului European (CE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991.

Regulamentul  (CE) nr. 178/2002 al  Parlamentului European al Consiliul din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind

 productia ecologică și etichetarea produselor ecologice precum și de abrogare a

 Regulamentului (CE) nr. 2092/1991 (7).

Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei  din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și in țările terțe.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008  al Parlamentului European și al Consiliului  din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 339/93.

 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire  a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

privind  producția ecologică și etichetarea produselor ecologice in ceea ce

privește producția ecologică, etichetarea și controlul (11).

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (8).

Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea şi controlul (9).

Regulamentul (CE)  nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și in țările terțe.

Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce privește lista țărilor terțe din care trebuie să provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi comercializate în Uniunea Europeană.

Regulamentul (CE) nr. 710/2009  al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine (10).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 392/2013 al Comisiei  din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice.

Regulamentul de punere în aplicare  (UE) nr.567/2013 al Comisiei din 18 iunie  2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 586/2013 al Comisiei din 20 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual.

Regulamentul (CE) nr. 537/2009  al Comisiei din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce privește lista țărilor terțe din care trebuie să provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate.

Regulamentul  (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului  European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 339/93.

Regulamentul  (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și in țările terțe.

Regulamentul (CE) nr.. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe.

          În Uniunea Europeană agricultura ecologică  este susținuta  activ  printr-o varietate de scheme, inclusiv prin plata unor subvenții pentru fermierii, care trec la agricultura ecologică și pentru continuarea acestui tip de agricultură. Trebuie menționat, că operatorii ecologici din  Moldova  de asemenea  primesc subvenții în  primul an  la crearea plantațiilor de fructe,vita de vie și culturi bacifere. Aceste subvenții au menirea de a susține  fermierii,care  doresc să producă aceste culturi în sistem  ecologic.

Dintre instrumentele legislative ale Uniunii Europene, cele mai reprezentative sunt: Regulamentul  (CE) nr. 834/2007 al  Consiliului   din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2092/91 (7) și  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei  din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, care prevăd în detalii cum să se gestioneze producția agricolă ecologică în statele membre ( 11).

Legislația Uniunii Europene pe parcursul anilor  a fost  semnificativ  perfecționată, spre exemplu, în 1991 Consiliul European al Miniștrilor Agriculturii a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2092/91 privind agricultura ecologică şi etichetarea corespunzătoare a produselor și alimentelor agricole. Introducerea acestui regulament a făcut parte din reforma Politicii Agricole Comune  (PAE) a UE şi a reprezentat  încheierea unui proces prin care agricultura ecologică a primit recunoașterea oficiala.În iunie 2007, Consiliul European al Miniștrilor Agriculturii a convenit asupra unui nou Regulament al Consiliului privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice, Regulamentul CE nr. 834/2007 (7), acest nou Regulament al Consiliului conține obiective, principii şi reguli generale clar definite privind producția ecologică. Regulamentul  menționat mai sus   a abrogat  Regulamentul 2092/1999  pentru sectorul vegetal și Regulamentul 1804 /1999 pentru sectorul animal. Regulamentul CE nr. 834/2007 stabilește cadrul legal pentru toate nivelurile de producție, distribuție, control și etichetare ale produselor ecologice, care se pot oferi și comercializa pe piața  UE. El  stabilește dezvoltarea permanentă a producției ecologice prin asigurarea de obiective şi principii clar definite. Regulamentul CE nr. 834/2007  a fost  aprobat  şi de către Republica Moldova, și  servește ca  călăuză pentru organismele de inspecție și certificare, care activează pe teritoriul  republicii(12).

Legislația privind agricultura ecologică în România

În România baza legală pentru organizarea producției și desfacerii de produse ecologice a fost pusă prin Ordonanța de Urgentă a Guvernului (O.U.G.) nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001 și prin Hotărârea de Guvern 917/2001, care stabilește  normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2000  (13).

Trecerea de la producția agricolă convențională la cea ecologică se realizează într-o anumită perioadă de timp, în concordanță cu standardele ecologice internaționale și cu prevederile H.G. 917/2001 a României.

 Autoritatea Națională a Produselor Ecologice (A.N.P.E.)  din  cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor asigură respectarea prevederilor legale specifice și controlul privind metodele de producție ecologică, de certificare și de comercializare ale produselor agroalimentare, în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniu la care România este parte.

Regulile privind sistemul de inspecție și de certificare și condițiile de acreditare a organismelor de inspecție și de certificare ecologică sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 527/2003. În vederea acreditării se efectuează examene de laborator complexe asupra solului și a produselor vegetale și animaliere.

Etichetarea produselor agroalimentare ecologice se face în conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentației şi Pădurilor nr.110/2002. Mențiunea: Agricultura ecologică Ecorom – Sistem de control RO, este permisă numai în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2000.

Importul și exportul produselor agroalimentare ecologice sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentației, Pădurii și Mediului nr. 527/2003.Regulile specifice pentru utilizarea siglei “ae” sunt detaliate în Ordinul nr. 190/28.06.2006.

Au fost adoptate și alte legi  și  ordine ,care stabilesc regulile de producere ,organizare a sistemelor de inspecție și certificare printre care sunt:

    Legea nr. 513 din 29.12.2006 privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice ( 13).

Ordinul nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naționale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din țări terțe (13).

Ordinul nr. 65 din 17 martie 2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare și de supraveghere a activității organismelor(13).

Ordinul nr.252 din 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică(13).

Ordinul nr. 17 din din 20 ianuarie 2011  privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică (13).

Ordinul nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologica(13).

Ordinul  nr.181 din 22 iulie 2011 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare și de supraveghere a activității organismelor de control(13).

 A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.Hotărârea nr.1303 din 15 decembrie 2010  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate și a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică (13).

Au fost elaborate și aprobate mai multe Hotărâri de Guvern privind susținerea și promovarea produselor ecologice în România. Spre exemplu :Hotărârea nr.1095 din 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate și a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

            Legislația Republicii  Moldova privind agricultura ecologică

Perspectivele integrării Republicii Moldova, inclusiv a agriculturii în structurile Europei comunitare, impune cu acuitate adaptarea producției agroalimentare la standardele calitative actuale, care să satisfacă  exigentele cumpărătorului de produse ecologice. Din punctul de vedere al obiectivelor politicii agricole comunitare, Republica Moldova  are o poziție favorabilă.  Totodată este necesar de menționat,  că consumul de îngrășăminte  și pesticide  în Moldova este cu mult  mai mic  comparativ  de media europeană, care face posibilă,ca produsele obținute  pe aceste terenuri  să fie de o calitate înaltă, iar calitatea înseamnă, în primul rând produse ecologice.

       Pe parcursul ultimului deceniu, practicile agriculturii ecologice și-au demonstrat rolul benefic asupra mediului și eficienta economică. Conștientizând importanța producției agroalimentare ecologice, precum și necesitatea dezvoltării piețelor de desfacere, Guvernul Republicii Moldova acordă suport  întru susținerea și dezvoltarea acestui segment  de agricultură, deoarece implementarea  acestui  sistem  de agricultură  poate duce la  creșterea veniturilor, crearea locurilor noi de muncă și, nu în ultimul rând, la  ameliorarea condițiilor de viată a populației.

Luind in considerație oportunitățile pe care Republica  Moldova le are, privind implementarea   agriculturii ecologice, precum şi  vectorul integrării  spre Uniunea Europeană,  a fost  elaborat următorul  cadru legislativ – normativ  privind agricultura  ecologică:

 Decretul Președintelui Republicii Moldova privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Concepției naționale de producere a produselor agroalimentare după tehnologii ecologice și de comercializare a acestor produse (nr. 1287-II din 29.12.1999).

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Concepției naționale a agriculturii ecologice, fabricării și comercializării produselor alimentare ecologice și genetic nemodificate (nr. 863 din 21.08.2000).

Planul de acțiuni pentru implementarea Concepției naționale (aprobat de Prim-ministru al  RM la 03.10.2000 nr. 1034-743).

          Decretul Președintelui Republicii Moldova privind constituirea Consiliului pentru coordonarea activității de realizare a Concepției naționale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice și genetic nemodificate (nr. 1783-II din 27.11.2000).

           Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea promovării exportului prin certificarea produselor agroalimentare a Republicii Moldova (semnat intre Guvernul Republicii Moldova si SGS- Societe Generale de Surveillance la data de 27.10.2001).

          Dispoziția Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 01.05-595/28 din 14.12.2001 privind crearea Grupului de lucru de experți cu secretariatul tehnic în baza SGS Moldova.

      Legea privind securitatea biologica (nr. 755-XV din 21.12.2001).

    Legea cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 115-XVI  din  09.06.2005) (2).

 Aprobarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice (11). Standardele de bază pentru procesarea și producerea organică ale Federaţiei Internaţionale şi Mişcării de Agricultură Ecologică (IFOAM). Standardele privind produsele organice și agricultură ecologică ale Asociaţiei Internaţionale a Solului.

          Codex Alimentarius.

          Analiza Riscurilor Punctelor Critice de Control: HACCP.

          Codul European de Bună Practică in Agricultură: GAP-EUREP 2000.

          Codul de Calitate SQF2000.

          Standardul moldovean SM SR 13454:2001 “PRODUSE BIOLOGICE. Ghid de producere, procesare, etichetare și comercializare a produselor agroalimentare biologice”.

Actualmente, întru  promovarea şi dezvoltarea acestui sistem de agricultură, după cum s-a menționat este adoptată Legea „Cu privire la producția agroalimentară ecologică,nr.-115-XVI.09.06.2005 (2). Această lege  reglementează raporturile sociale ce țin de obținerea de produse agroalimentare ecologice fără utilizarea substanțelor chimice de sinteză, precum și comercializarea produselor ecologice de origine vegetală şi animală. Întru implementarea Legii nr.115-XVI.09.06.2005,  prin Hotărârea Guvernului nr.149 din 10.02.2006, (3 ) au fost aprobate un sir de acte normative, regulamente printre care şi:

– Regulamentul privind principiile producției ecologice și metodele de procesare agroalimentare ecologice;

– Regulamentul cu privire la sistemul de inspecție și certificare în producția agroalimentară ecologică;

– Regulamentul  cu privire la importul și exportul produselor agroalimentare ecologice (12).

Prin Ordinul nr. 40 din 11 mai 2006 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA),  a fost  creat Organismul de Inspecție și Certificare CRPA Inspect, iar în anul 2008 a fost emis Ordinul MAIA nr. 107 din 26.05.08 cu privire la Regulile de înregistrare a agenților economici în producție agroalimentară ecologică.

 Ordinul MAIA nr.179 din 10.09.2008  privind Regulamentul de întreținere a Cărții istoriei câmpurilor.

Aceste acte  normative stabilesc autoritatea responsabilă pentru agricultura ecologică, regulile și principiile generale ale producției ecologice, durata perioadei de conversie, etichetarea, sistemul de inspecție și certificare, sancțiunile care se aplică celor care se abat de la aceste reguli. De asemenea, stabilesc regulile si principiile producției ecologice, lista produselor permise,care pot  fi  utilizate în agricultura ecologică, precum şi ingredientele şi metodele de  procesare  la prepararea alimentelor ecologice.

           În cadrul Ministerului Agriculturii și Industrie  Alimentare a fost  elaborată Reglementarea tehnică:„Producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor agroalimentare ecologice”( 6). Această Reglementare tehnică este armonizată la Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007  privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice (7 ). Astfel, prin Hotărârea  Guvernului nr. 1078 din 13.10.2008  s-a adoptat„Regulamentul tehnic privind implementarea Regulamentului CE nr. 834/2007 privind agricultura ecologică, etichetarea și sistemul de control al produselor ecologice” (12).

În contextul orientării politicii agricole  spre o agricultură naturală în care conceptul de agricultură ecologică are un loc bine definit, este necesar intensificarea eforturilor de promovare al acestui segment de agricultură şi de informare largă a agricultorilor şi consumatorilor,  privind importanța și rolul pe care le au tehnologiile ecologice şi nu în ultimul rând  avantajele economice, precum și cele de ameliorare a mediului în care trăim.

După cum a fost menționat, cadrul normativ este realizat, iar la nivel instituțional in  Moldova  sunt acreditate  următoarele organisme  de inspecție și certificare:

Organismul de Inspecție și Certificare în domeniul producției agroalimentare ecologice “CRPA Inspect”.

Organismul  de Certificare: Institutul de  Certificare Etică Ambientală (ICEA).

Organismul de Inspecție şi Certificare  “ EURO CERT”.

Organismul de Inspecţie şi Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice Î.C.S. „ECOGRUPPO ITALIA – M” S.R.L.

Organismul de Inspecție şi Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice I.C.S. „BIOZOO” S.R.L.

Organismul de Inspecție şi Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice I.C.S”CERTROM-MOL” S.R.L. (12).

Armonizarea legislației Republicii Moldova în procesul de apropiere de UE  concomitent este şi piatra de temelie a întregului proces de integrare în UE.Pe termen scurt, armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar poate  aduce numeroase beneficii interne care se materializează într-un cadru legislativ-normativ modern, unde se  promovează principiile și valorile economiei de piața și ale unui stat bazat pe drept, precondiții inerente dezvoltării unui stat european modern. Alinierea la un standard european de legiferare bazat printre altele pe reglementare limitată, discreție birocratică redusă, va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat, factor important pentru asigurarea unei creșteri economice durabile, demonstrat de experiența statelor  europene. Pe lângă aceasta, legislația armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investițional atractiv pentru investitorii străini, care vor regăsi în Republica Moldova un mediu juridic cunoscut, stabil și previzibil, factor important pentru creșterea investițiilor străine directe(1).

În concluzie, menționam, ca dezvoltarea unei agriculturi ecologice, conforme cu reglementările  naționale și cele comunitare  poate constitui unul din  pilonii  integrării Republicii Moldova  în structurile Uniunii Europene.

                                       BIBLIOGRAFIE

1.Legislația și politica agrară și alimentară.Armonizarea la standardele UE în          Republica Moldova- Richard Moody;Irina Kireeva: Ina Butucel.- Chișinău,2010

2.Legea cu privire la producția agroalimentară  ecologică nr. 115-XVI  din  09. 06.2005.

3. Hotărârea nr.149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția  agroalimentară ecologică.

4.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 863 din 21.08.2000 privind aprobarea Concepției naționale a agriculturii ecologice, fabricării și comercializării produselor alimentare ecologice si genetic nemodificate.

5.Hotărârea Guvernului  nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică,

6.Notă informativă la Reglementarea tehnică „Producția agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

7. Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția  ecologică și etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a regulamentului (CE) nr.2091/91.

8.Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe.

9.Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.

10.Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultură şi de alge marine .
11.Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.

12. http://maia.gov.md

13.http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/legislatie-nationala-ae.htm

14.https://www.ngo.ro/aa/images/blank.gif .

15.http://www.ngo.ro/site_item_full.shtml?x=51

This entry was posted in Agricultura ecologica, Romana. Bookmark the permalink.